Bastion Magdeburg

BASTION MAGDEBURG W KOŁOBRZEGU

Projekt: 2019
Inwestor: Gmina Miasto Kołobrzeg
Powierzchnia inwestycji: 11 357,44 m2
Wartość inwestycji: 1 134 700,00 zł
Ochrona konserwatorska: obiekt w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków

Po likwidacji Twierdzy Kołobrzeg w roku 1872, która nastąpiła z rozkazu cesarza Wilhelma I, większość kołobrzeskich dzieł fortyfikacyjnych została w ciągu kolejnych trzydziestu lat rozebrana. Bastion Magdeburg zachował się do dziś, jako jeden z najstarszych reliktów fortyfikacji głównych twierdzy.

Współcześnie bastion nakryty jest betonową płytą, na której funkcjonuje parking. Ze względu na nacisk płyty, jak i pojazdów na niej parkujących, ściany bastionu miejscami wybrzuszają się, ponadto na dwóch odcinkach muru doszło do zawału - osunęły się fragmenty wschodniej i południowej ściany bastionu. Dodatkowe zniszczenia powoduje woda opadowa, wnikająca w głąb uszkodzonego muru, oraz liczne samosiejki drzew i krzewów rozsadzające ściany bastionu swoimi korzeniami.

Przed przystąpieniem do prac projektowych:

- opracowaliśmy studium historyczno-konserwatorskie bastionu, w którym nakreślona została szczegółowa historia obiektu, od czasu jego powstania do dnia dzisiejszego, a także dokonana analiza dokumentacji kartograficznej oraz ikonograficznej z określeniem kolejnych etapów przebudów w obrębie bastionu,

- wykonaliśmy badania architektoniczne w obrębie murów bastionu oraz znajdujących się na jego terenie pozostałości dawnej przepompowni z początku XX wieku. Na podstawie badań zrekonstruowano prawdopodobny oryginalny wygląd bastionu,

- opracowaliśmy program prac konserwatorskich.

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje remont murów Bastionu Magdeburg wraz z robotami ziemnymi polegającymi na przywróceniu pierwotnego kształtu terenu w otoczeniu tych murów, uczytelnieniem kształtu dawnej fosy oraz gospodarki zielenią kolidującą z dawnymi zabudowaniami fortecznymi.


Posted in .